กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภัทรา ศิลปาการ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสำราญ ทองเดช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภลักษณ์ สีทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปัญญา จันทู
ครูชำนาญการ

นางสาวอติรัตน์ พาพินิจ
ครู

นางสาวจิตรานุช วรดี
ครู

นายณัฐวรรธน์ คล้ามนฤมล
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพย์กมล ชาติแพงตา
ครูผู้ช่วย