กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสำราญ ทองเดช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเพียงใจ แพะทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภลักษณ์ สีทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปัญญา จันทู
ครูชำนาญการ

นางสาวทิฆัมพร อุ่นจันที
ครู

นางสาวอติรัตน์ พาพินิจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิตรานุช วรดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพัตตรา ศรีภูธร
ครู