กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุภิญญา สุวอ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชัชวาลย์ จันทร์ชมภู
ครูชำนาญการพิเศษ

นายภานุพล ประจวบแท่น
ครู

นายพิทยา จันทร์สำราญ
ครู

นางสาวปุนยาวันร์ คำทองจันทร์
ครู