กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอดิศักดิ์ แสนนอก
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอัญชลี อินเอี่ยม
ครู

นางสาวธัญญ่า บุญหลาย
ครูผู้ช่วย