กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอดิศักดิ์ แสนนอก
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอัญชลี อินเอี่ยม
ครู

นางสาวธัญญ่า บุญหลาย
ครูผู้ช่วย