ลูกจ้าง

นายธงชัย แพะทอง

นางแตงอ่อน นาคแว่น

นางรัชนี สุวรรณรินทร์

นางสาวตติยาภรณ์ เจริญภูมิ

นายวิรุฬ เอกตาแสง

นายอ้วน แสนรักษา

นายนรินทร์ ประเทศเสนา

นายวัลลภ บุญธรรม
พนักงานราชการ

นางนงเยาว์ ทองสา
เจ้าหน้าที่ธุรการ