กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวอารีย์ สมบูรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวระเวียง ดอนศรีชา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชวนพิศ โลหะพรม
ช่างไม้ชั้น 4

นายอดุลย์ เวียงสิมมา
ช่างไม้ชั้น 4

นายบุญทัย สุปัญญา
ช่างไม้ชั้น 4