กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายบรรเทิง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางจันสุดา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุกัลยา
ครูชำนาญการพิเศษ