กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางจันสุดา จันทร์ชมภู
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสุกัลยา โชติพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปิยณัฐ อินกำบัง
ครู