กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบรรเทิง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางจันสุดา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุกัลยา
ครูชำนาญการพิเศษ