กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชาย เหลาบับภา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอุไร ชมภูนิมิตร

นางสาวมยุรี นาคดี

ระเบียบ​ บุญกว้าง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฤทัยรัตน์ โสมชัย

นายปิยะณัฐมินทร์ เทียงเดชาอินทร์