กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชาย เหลาบับภา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุไร ชมภูนิมิตร

นางสาวมยุรี นาคดี

ระเบียบ​ บุญกว้าง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฤทัยรัตน์ โสมชัย

นายปิยะณัฐมินทร์ เทียงเดชาอินทร์