กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรัจนา ภิญโญทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวิโรจน์ อินทนิล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรพรรณ ศิลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอาคม ป้องเรือ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประภัสสร เป้งไชยโม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุญถิ่น อินทร์วิเศษ
ครูชำนาญการ

นางสาวภัสรา ทิพย์ลม
ครู

นายกฤษฎา ทินราด
ครู

นางสาวสุดา ราชแลนด์
ครู

นางสาวพาฝัน ดาวสาวะ
ครู

นายธีรพงษ์ บุญธรรม
ครู

นายวชิระ ขุริมนต์
ครูผู้ช่วย