กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวิโรจน์ อินทนิล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรัจนา ภิญโญทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรพรรณ ศิลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสวัสดิ์ ชาญอุประการ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอาคม ป้องเรือ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประภัสสร เป้งไชยโม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุญถิ่น อินทร์วิเศษ
ครูชำราญการ

นางปทิตตา โต๊ะชาลี
ครูชำนาญการ

นางสาวภัสรา ทิพย์ลม
ครู

นายกฤษฎา ทินราด
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดา ราชแลนด์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพาฝัน ดาวสาวะ
ครูผู้ช่วย