กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายประจง จันทรรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุญธิดา ประดาศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเบญจพร เหลาบับภา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจุลจักร วงศ์จักร
ครูชำนาญการ

นางลัดดา อุบลชัย
ครูชำนาญการ