กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประไพศรี คำมูล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายธีรพงษ์ อาษารินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายณรงค์ ชาวดร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางโชติมา หล้ามาชน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเนตรนภา แก้วก่า
ครู