กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายคงเดช แก้วมาตร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธีรพงษ์ อาษารินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางโชติมา หล้ามาชน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเนตรนภา แก้วก่า
ครูชำนาญการ

นางสาววรัญญา โสภาศรี
ครู

นางสาวมิ่งขวัญ มิ่งชัย
ครู