คณะผู้บริหาร

นายธารา พิลาแสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายถนอม สุวรรณศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ