ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเนา​ เทียมดวงแข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายทิวากร​ มาเบ้า
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยันต์​ สายสิงห์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพสธร​ เพ็ชรแก่น
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :