ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
84
96
180
5
ม.2
94
100
194
5
ม.3
109
85
194
5
รวมมัธยมต้น
287
281
568
15
ม.4
54
82
136
5
ม.5
75
98
173
5
ม.6
77
119
196
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
206
299
505
16
รวมทั้งหมด
493
580
1,073
31
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561