พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / แผนงาน
พันธกิจ/แผนงาน
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

 
1. จัดการศึกษาเป็นเลิศ เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน ด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพ OBECQA และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
6. ส่งเสริม สนับสนุน ความสัมพันธ์กับชุมชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล