วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2564

ปรัชญา
สุวิชาโน ภวํ โหติ "ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ"