วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากลโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2564

ปรัชญา : สุวิชาโน ภวํ โหติ: ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ