สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 
ช้าง-สัง  หมายถึง ผู้มีพลัง สามัคคีและความอดทน