ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
ประวัติโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย หนองบัวลำภู
 
        โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร เดิมชื่อโรงเรียนโนนสัง เปิดสอนเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2499 โดยมีนายณรงค์ ดอนจันทร์ใต้ เป็นครูผู้สอนและรักษาราชการตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียนเข้าเรียนวันแรกเป็นชาย 22 คน หญิง 13 คน รวม 35 คน เปิดเรียนครั้งแรก โรงเรียนโนนสังยังไม่มีอาคารเรียน ได้ยืมหอประชุมโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ เป็นที่อาศัยเรียนชั่วคราว ต่อมาปี พ.ศ.2500 ได้รับงบประมาณ 40,000 บาท จึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนเอกเทศขึ้นจำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน ซึ่งประชาชนชาวอำเภอโนนสัง โดยมีนายอโนทัย มีอาษา, นายจวน พาหา, นายมุย สีดาหลง และนายลา ภิรมณ์ราช ได้อุทิศที่ดินในจำนวน 12 ไร่ (บริเวณที่ทำการประปา อำเภอโนนสังในปัจจุบัน) ในปี พ.ศ.2517 ได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ชื่อว่า โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล (สาขาโนนสัง) ต่อมาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2518  ได้มีคำสั่งจากกรมให้ยุบโรงเรียนโนนสัง สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา ให้ตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยม กรมสามัญศึกษา และให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร” ปี พ.ศ.2520 ได้เกิดน้ำท่วมสุขาภิบาล อำเภอโนนสัง ชาวบ้านจึงร่วมกันบริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียนในที่ทำการเรียนการสอน 
        ในปัจจุบัน 88 หมู่ 14 ถนนโนนสัง-ศรีบุญเรือง ตำบลโนนสังอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู บริเวณพื้นที่จำนวน 79 ไร่ 18 ตารางวา ในปีนี้มีครูและอาจารย์ จำนวน 33 คน นักการภารโรง 4 คน นักเรียน 18 ห้องเรียน โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปี พ.ศ.2524 ในปีการศึกษา 2558 นายรณภพ ลิสุวรรณ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู ทั้งหมด 62 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน และลูกจ้างชั่วคราว 10 คน มีนักเรียนทั้งหมด 1172 คน จำนวนห้องเรียน 36 ห้อง