โครงสร้าง

โครงสร้าง
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

 
- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 
- ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น กลุ่มบริหาร กลุ่มงาน ฝ่ายงาน เป็นต้น