รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

- แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของโรงเรียน
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565