รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

- แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ เช่น ผลการดําเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
- ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2564