รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือนโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

- แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน เป็นต้น 
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565