การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

 
- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
- เป็นการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส 
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565

คลิกเพื่อดูวิดีโอ