เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

 
- แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
- ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
*ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด