ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร


- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง ออนไลน์ 
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน

1. ช่องทาง Facebook

 

2. ช่องทางเว็บไซต์3. เบอร์ติดต่อ