ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

 
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนผ่านทาง ช่องทางออนไลน์
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของโรงเรียน

1. รับเรื่องร้องเรียนทุจริต ช่องทาง Google Form2. รับเรื่องร้องเรียนทุจริต ช่องทางเว็บไซต์โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร3. เบอร์ติดต่อ