รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร ดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนพัฒนาตนเอ เช่น การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ในโอกาสต่างๆ