หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
- ครูผู้ช่วย
- ครู (ไม่มีวิทยฐานะ)
- ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

- ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
- ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ