แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

 
- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนๆ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565