ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

 
- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของโรงเรียน
- เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565