คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ 
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับโรงเรียน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสําหรับบริการหรือ ภารกิจใด กําหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น