รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

 
- แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน เช่น ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564