รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน 
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร


- แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี 
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565