แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

แสดงแผนดำเนินงานของโรงเรียน (Action Plan) ที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการ เป็นต้น
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน (Action Plan) พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน (Action Plan) พ.ศ. 2565