ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

 

- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจ หน้าที่หรือภารกิจของโรงเรียน
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565


1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทาง Facebook

 

2. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์