กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

-แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของโรงเรียน
- พ.ร.บ.กฎกระทรวง พ.ศ. 2546
- พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
- พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- พ.ร.บ.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546