แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

 
- โรงเรียนโนนสังวิทยาคารดำเนินงานภายใต้แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา คือ แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี