อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

 
- โรงเรียนโนนสังวิทยาคารเป็นสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาโดยมีบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้