วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญาปรัชญา: สุวิชาโน ภวํ โหติ: ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ